Friskis&Svettis Malmö

Stadgar

Friskis&Svettis Malmös stadgar 2018 i pdf

Innehållsförteckning

1    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1    Friskis&Svettis idé och ändamål
1.2    Föreningens sammansättning
1.3    Tillhörighet
1.4    Beslutsnivåer
1.5    Firma
1.6    Firmateckning
1.7    Verksamhets- och räkenskapsår
1.8    Valbar till förtroendeuppdrag
1.9    Tolkning av stadgar
1.10   Ändring av stadgar
1.11   Upplösning av föreningen

2    VILLKOR FÖR MEDLEMMAR
2.1    Medlemskap
2.2    Medlems rättigheter
2.3    Medlems skyldigheter
2.4    Avsluta medlemskap och uteslutning
2.5    Möjlighet att överklaga

3    HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN
3.1    Årsmötet
3.2    Extra årsmöte

4    FÖRE ÅRSMÖTET
4.1    Information om årsmötet
4.2    Motioner och propositioner
4.3    Kallelse och årsmöteshandlingar

5    UNDER ÅRSMÖTET
5.1    Öppnande av årsmötet
5.2    Ärenden på ordinarie årsmöte
5.3    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
5.4    Regler för röstning och beslut

6    EFTER ÅRSMÖTET
6.1    Protokoll

7    STYRELSE
7.1    Sammansättning
7.2    Uppdrag
7.3    Styrelsemöte
7.4    Överlåtelse av beslutanderätt

8    VALBEREDNING
8.1    Sammansättning
8.2    Uppdrag

9    REVISORER
9.1    Uppdrag


1      ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1      Friskis&Svettis idé och ändamål

Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis-rörelsen.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Friskis&Svettis idé och att

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

1.2      Föreningens sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som är medlemmar.

1.3      Tillhörighet

Föreningen är medlem i Friskis&Svettis Riks och har de rättigheter och skyldigheter som gäller för medlemsförening och framgår av Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks samt Gemensamma Regler som beslutats av Riks styrelse eller gemensamma beslut som fattats av Riks årsstämma. Föreningens stadgar följer mallen Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis.

Föreningen är dessutom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) genom medlemskap i något specialidrottsförbund.

1.4      Beslutsnivåer

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, i förekommande fall extra årsmöte samt för tiden mellan årsmöten styrelsen. Styrelsen kan, för ett år i taget, delegera beslutanderätt i löpande frågor till person utanför styrelsen.

1.5      Firma

Föreningens firma (namn) är IF Friskis&Svettis Malmö.

Föreningen bildad den 3 september 1979 under namnet Ski Club Skåne.

Namnändrad den 25 mars 1984 till IF Friskis&Svettis Malmö med

Organisationsnummer 846002-2182.

1.6      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer såsom en styrelseledamot gemensamt med verksamhetschefen.

För den löpande verksamheten, ska styrelsen besluta om en attestordning för tecknande av föreningens firma.

1.7      Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret är tiden från 1 januari till 31 december.

1.8      Valbar till förtroendeuppdrag

Röstberättigad medlem, enligt 5.3, som är myndig är valbar som ledamot till styrelse och valberedning. Anställd i föreningen får inte väljas till ledamot i styrelse, valberedning eller som revisor.

1.9      Tolkning av stadgar

Om tvekan uppstår om tolkningen av dessa stadgar, eller om fråga eller situation uppkommer som inte är förutsedd och som inte är av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse, kan i brådskande fall frågan avgöras av styrelsen. I annat fall tas frågan upp vid nästkommande årsmöte för avgörande.

1.10   Ändring av stadgar

För att ändra i dessa stadgar krävs beslut av årsmöte. Beslutet ska stödjas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Stadgarna kan revideras om ändringar eller tillägg som föreslås stämmer överens med Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis och som inte kräver att Normalstadgarna först revideras genom Friskis&Svettis Riks Årsstämma.

1.11   Upplösning av föreningen

Årsmötet kan besluta att föreningen ska upplösas genom likvidation och i samband med det utse likvidator. För beslut om upplösning av föreningen krävs kvalificerad majoritet med 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Det andra årsmötet ska hållas tidigast tre och senast sex månader efter det första. I beslutet ska anges vilket idrottsfrämjande ändamål som föreningens tillgångar ska användas till samt att föreningens handlingar ska arkiveras hos Friskis&Svettis Riks. Årsmöteshandlingarna, beslutsprotokollet samt senaste styrelseprotokollet ska omedelbart efter årsmötet skickas till Friskis&Svettis Riks samt berört specialidrottsförbund.

2      VILLKOR FÖR MEDLEMMAR

2.1      Medlemskap

Medlemskap kan sökas endast av fysiska personer. Medlem kan den bli som delar föreningens idé och värderingar samt accepterar de stadgar och regler som gäller för medlemmarna.

Den som godkänns som medlem skrivs in i föreningens medlemsregister. Personuppgifterna hanteras enligt gällande lagstiftning.

Styrelsen kan avslå ansökan om medlemskap om det kan antas att personen kommer att motarbeta, medvetet skada föreningens ändamål eller intressen. I styrelsebeslutet ska redovisas på vilka grunder medlemskap nekats samt hur beslutet kan överklagas. Beslutet ska, inom tre dagar från dagen för beslutet, skriftligen meddelas den sökande med information om hur och när beslutet kan överklagas enligt 2.5.

Årsmötet kan besluta att person utnämns till hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem behöver inte betala medlemsavgift.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

2.2      Medlems rättigheter

Medlem har rätt att

2.3      Medlems skyldigheter

Medlem ska

2.4      Avsluta medlemskap och uteslutning

Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska skriftligen meddela föreningen. Personen anses genom sådan anmälan ha lämnat föreningen och ska omgående tas bort från medlemsregistret.

Den som inte har betalat medlemsavgift för två kalenderår i följd ska anses ha avslutat sitt medlemskap i föreningen. Personens uppgifter tas då bort från medlemsregistret.

Styrelsen kan utesluta medlem om denne inte har betalat avgifter beslutade av föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning kan medlemmen varnas. Medlem ska inom två veckor före sådant beslut få möjlighet att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Om föreningens ordningsregler inte har efterföljts kan medlem omgående avstängas och då under begränsad tidsrymd.

Beslut om uteslutning, varning eller avstängning ska fattas av styrelsen, eller av den styrelsen delegerat beslutanderätten till. Beslut om uteslutning eller varning ska inom tre dagar sändas, per brev eller e-post, till medlemmen. Denne ska också informeras om möjligheten att överklaga beslutet först till föreningens styrelse och därefter till Riks styrelse. Beslut om avstängning kan överklagas till föreningens styrelse.

2.5      Möjlighet att överklaga

Förenings beslut om vägrat medlemskap, om medlemskapets upphörande eller varning av medlem får överklagas av personen ifråga till Riks styrelse. Riks styrelse ska behandla ärendet senast inom tre (3) månader från det överklagandet kom Riks tillhanda. Riks beslut ska motiveras och inom tre dagar från beslutet sändas, per brev eller e-post, till medlemmen. Riks beslut kan inte överklagas.

3      HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN

3.1      Årsmötet

Ordinarie årsmöte ska hållas senast i maj på föreningens hemort.

3.2      Extra årsmöte

Styrelsen har rätt att kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigande medlemmar skriftligen begär det. I begäran ska framgå skälen för varför extra årsmöte ska utlysas. Från det att begäran gjorts ska styrelsen utlysa extra årsmöte inom två veckor och hålla mötet inom två månader från det att begäran mottogs.

Kallelse med förslag till dagordning ska meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet genom föreningens officiella informationskanaler enligt 4.1. På extra årsmöte får endast den fråga eller de frågor som föranlett det extra årsmötet behandlas för beslut.

Om styrelsen eller revisorn ändå inte kallar till extra årsmöte så får de som begärt extra årsmöte själva utfärda kallelsen.

4      FÖRE ÅRSMÖTET

4.1      Information om årsmötet

Styrelsen ska senast tolv veckor före ordinarie årsmöte meddela tid för årsmötet och senaste datum att lämna in motioner. Av denna förhandsinformation ska också framgå hur motioner bör skrivas. Informationen ska göras tillgänglig via föreningens officiella informationskanaler. Med officiella informationskanaler i stadgarna avses föreningens webbplats, eventuella sociala medier och anslagstavlor i föreningens lokaler.

4.2      Motioner och propositioner

Medlem har rätt att få förslag prövat av årsmötet. Medlems förslag (motion) ska för att kunna behandlas på årsmötet, vara skriftligt och ha kommit in till styrelsen senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet lämna skriftligt yttrande över motionen.

Motioner tillsammans med styrelsens yttrande liksom styrelsens egna förslag (propositioner) ska göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar enligt 4.3.

4.3      Kallelse och årsmöteshandlingar

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet senast fyra veckor före årsmötet via föreningens officiella informationskanaler. Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning där alla ärenden som avses behandlas på årsmötet ska stå med. Om det finns förslag till stadgeändring, upplösning av föreningen eller sammanslagning av föreningen med annan förening, annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, ska detta framgå. I kallelsen meddelas också när och var årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna.

Följande årsmöteshandlingar ska senast en vecka före årsmötet göras tillgängliga för medlemmarna.

5      UNDER ÅRSMÖTET

5.1      Öppnande av årsmötet

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller annan utsedd person som leder mötet tills mötesordföranden valts.

5.2       Ärenden på ordinarie årsmöte

 1. Öppnande av årsmötet (enligt 1)
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning och procedurregler
 7. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
 8. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Behandling av och beslut om propositioner
 14. Behandling av och beslut om motioner
 15. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 16. Beslut om eventuellt arvode för styrelsen
 17. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
 18. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt val av en suppleant för en tid av ett år.
 19. Val av revisorer och revisorssuppleanter alternativt revisionsbolag för en tid av ett år
 20. Fastställande av valberedningens arbetsordning
 21. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande
 22. Övriga frågor
 23. Avslutande av årsmötet

Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen.

5.3      Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som har fyllt 15 år och har betalat medlemsavgiften för innevarande och närmast föregående verksamhetsår har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig. Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har dock rätt att yttra sig om årsmötet så beslutar.

5.4      Regler för röstning och beslut

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Beslut fattas genom acklamation (bifallsrop) eller efter votering (omröstning) om sådan begärs. Omröstning sker öppet utom vid personval, då det sker slutet med röstsedlar. För personval gäller att den som fått flest röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna. Vid lika röstetal ska ny omröstning genomföras. Utfaller även den lika så avgörs valet genom lottning.

För andra beslut än personval krävs att ett förslag stöds av mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal avgör ordföranden, om denne har rösträtt, annars avgörs valet genom lottning.

För beslut om ändring av stadgar eller om upplösning av föreningen krävs i stället att förslaget stöds av minst 2/3 av antalet avgivna röster och i övrigt att 1.10 respektive 1.11 efterlevs.

Beslut bekräftas av mötesordföranden. Besluten träder i kraft från årsmötets avslutande om annat inte beslutas.

6      EFTER ÅRSMÖTET

6.1      Protokoll

Årsmötets protokoll är beslutsprotokoll där yrkanden ska framgå och i förekommande fall även röstsiffror. Styrelsen ska senast fyra veckor efter årsmötet göra det justerade protokollet tillgängligt för medlemmarna.

7      STYRELSE

7.1      Sammansättning

Styrelsen ska bestå av en ordförande och, sex övriga ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga befattningar som behövs. Ordföranden, eller den styrelsen utser, är föreningens officiella representant och talesman gentemot media, myndigheter och andra samhälleliga institutioner.

För suppleant gäller att denne inträder då ordinarie ledamot har förhinder. Om ledamot avgår före mandatperiodens slut inträder suppleant i dennes ställe för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad i styrelsen. Den adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

7.2      Uppdrag

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska utifrån föreningens stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, budget och uppsatta mål samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen ska dessutom se till att

Om föreningen har ett helägt aktiebolag till vilket föreningen upplåtit en rätt att använda Friskis&Svettis varumärken ska styrelsen dessutom

7.3      Styrelsemöte

Ordförande kallar till styrelsemöten som ska hållas minst sex gånger per verksamhetsår. Styrelsemöte kan också hållas om fler än hälften av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutför när samtliga valda ledamöter kallats och fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att fler än hälften av styrelsens närvarande ledamöter är eniga samt att samtliga ledamöter fått rimlig tid att sätta sig in i ärendet och fått ett tillfredsställande beslutsunderlag. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Protokoll ska föras vid styrelsemöten. Protokoll ska justeras av mötesordförande och av en på mötet utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet om ledamot begär det. Protokollen ska föras i nummerföljd per kalenderår och förvaras på betryggande sätt.

Ledamot av styrelsen får inte handlägga eller rösta i ärenden i vilka ledamoten, denne närstående person eller företag har egenintresse.

I brådskande fall kan ordförande besluta att ärende ska avgöras genom telefonmöte eller liknande sätt, alternativt genom skriftlig omröstning (per capsulam). Om inte särskilt protokoll upprättas vid beslut som fattas på detta sätt ska beslutet anmälas vid nästkommande styrelsemöte.

7.4      Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller löpande frågor även till person utanför styrelsen. Sådan överlåtelse (delegering) kräver styrelsebeslut och ska finnas i en skriftlig instruktion (delegationsordning).

8      VALBEREDNING

8.1      Sammansättning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Årsmötet väljer valberedningen för en tid av ett år.

8.2      Uppdrag

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå ordförande, styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter eller ett revisionsbolag. Valberedningen ska arbeta efter en särskild arbetsordning som årligen fastställs av årsmötet. Valberedningens förslag ska, senast en vecka före årsmötet, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar göras tillgängligt för medlemmarna.

9      REVISORER

9.1      Uppdrag

Föreningen ska ha en revisor som ska vara godkänd alternativt auktoriserad samt en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag med såväl auktoriserade som godkända revisorer.

I valet av revisorer och revisorssuppleanter får inte styrelseledamöterna delta.

Revisorerna ska, enligt god revisionssed, granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Revisorerna har rätt att löpande få ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Senast tre veckor före årsmötet ska revisorerna lämna revisionsberättelsen till styrelsen.

 

GENOMFÖRDA REVIDERINGAR

Dessa stadgar antogs första gången 29 april 1997 i enlighet med mallen Normalstadgar 1996 för idrottsföreningen Friskis&Svettis  och har reviderats vid följande tillfällen:

Nya stadgar enligt nya Normalstadgar 2006                                           2 maj 2006

Reviderade stadgar                                                                                     5 maj 2010

Nya stadgar enligt nya Normalstadgar 2012                                       9 april 2013

Reviderade stadgar enligt förändrade Normalstadgar 2017                   15 mars 2018